Allez au contenu Allez à la navigation

Декларация за поверителност

За целите на използването на пълната функционалност на уебсайта в определени случаи, като например отправяне на запитвания, промоционални активности и др., е възможно потребителите да бъдат помолени да предоставят на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД определени свои лични данни като например три имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес или телефонен номер за контакт и др.  Такива лични данни биха могли да бъдат предоставени и от НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД на NAOS SAS, Франция. С предоставянето на личните данни лицето, за което се отнасят данните, или съответно неговият законен представител, изрично се съгласява НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД да ги администрира и обработва лично или чрез трети лица, включително да ги предоставя на NAOS SAS, Франция. Предоставянето на лични данни на малолетни и непълнолетни лица, както и даването на съгласие за обработка и предоставяне на тези лични данни на трети лица, става единствено и само от техен родител или настойник – за лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години, или  лично, но със съгласието на техен родител или попечител – за лица на възраст между 14 (четиринадесет) и 18 (осемнадесет) години.
 
·  Предоставянето на лични данни на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД има изцяло доброволен характер. При отказ съответното лице може да бъде ограничено в използването на пълната функционалност на уебсайта, като например може да бъде ограничено да отправя запитвания, да участва в промоционални активности и др.
 
·  НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защитата на личните данни, предоставени от потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни.