Марките, включително техните графични изображения на този уебсайт, са регистрирани от NAOS SAS, Франция и/или НАОС България ЕООД. Лицензи за използване  няма да се предоставят за никоя от гореспоменатите марки на този уебсайт. Забранено е използването на която и да е от гореспоменатите марки и техните графични изображения без предварително писмено съгласие от собственика.
Възпроизвеждането на каквото и да е съдържание, в това число, но не само, текстово, графично, аудио, видео или аудио-видео съдържание, публикувано на този уебсайт, е разрешено единствено за информационни цели и изключително за лична употреба. Всякаква друга употреба на такова съдържание, особено за търговски цели, е изрично забранена, освен ако не е дадено предварително писмено съгласие от дружество NAOS SAS, Франция или НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
NAOS SAS, Франция и/или НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазват правото да преследват по съдебен път всяко нарушение на правата си на интелектуалната собственост, включително да търсят наказателна отговорност.


Отговорност

Всяка информация, достъпна чрез този уебсайт, се предоставя единствено за информационни цели. Информацията, съдържаща се тук, не се гарантира по никакъв начин, изрично или косвено. NAOS SAS, Франция и/или НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД не са отговорни за каквито и да са вреди, произтичащи от достъпа до или употребата на уебсайта, включително каквито и да е вреди или вируси, които могат да засегнат компютъра на потребителя или друго имущество.
NAOS SAS, Франция и НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД не са отговорни за неточности, грешки или пропуски, съдържащи се в уебсайта. Снимките на продуктите на BIODERMA, показани на уебсайта, не са обвързващи. Не се гарантира точността, надеждността или изчерпателността на информацията, достъпна на сайта. Потребителят използва такава информация на своя отговорност.
NAOS SAS, Франция и НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД не са отговорни за каквито и да са вреди, преки или непреки и независимо от причините, произхода, естеството или последиците, които могат да възникнат  от достъпа на което и да е лице до уебсайта, невъзможността за достъп на което и да е лице до уебсайта или употребата на уебсайта и/или достоверността, приписвана на каквато и да е информация, произхождаща пряко или непряко от последния.
Потребителят се съгласява да не разпространява информация чрез този уебсайт, която може да породи гражданска или наказателна отговорност, както и да не разгласява незаконна информация, информация, която може да подкопае обществения ред, или клеветническа информация чрез този сайт.
NAOS и НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД нямат контрол над външни уебсайтове, свързани чрез хиперлинк с настоящия уебсайт, поради което не носят никаква отговорност за тяхното съдържание. Тези линкове към други уебсайтове по никакъв начин и при никакви обстоятелства не представляват подкрепа от или връзка между NAOS и НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД, от една страна, и от друга страна, тези уебсайтове, които се ръководят от свои условия за ползване и правила за поверителност. В допълнение, никое физическо или юридическо лице няма право да създава линк, водещ към уебсайта, без изричното предварително съгласие на NAOS и/или НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД.

Защита на личните данни

За целите на използването на пълната функционалност на уебсайта в определени случаи, като например отправяне на запитвания, промоционални активности и др., е възможно потребителите да бъдат помолени да предоставят на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД определени свои лични данни като например три имена, дата на раждане, адрес, и-мейл адрес или телефонен номер за контакт и др.  Такива лични данни биха могли да бъдат предоставени и от НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД на NAOS SAS, Франция. С предоставянето на личните данни лицето, за което се отнасят данните, или съответно неговият законен представител, изрично се съгласява НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД да ги администрира и обработва лично или чрез трети лица, включително да ги предоставя на NAOS SAS, Франция. Предоставянето на лични данни на малолетни и непълнолетни лица, както и даването на съгласие за обработка и предоставяне на тези лични данни на трети лица, става единствено и само от техен родител или настойник – за лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години, или  лично, но със съгласието на техен родител или попечител – за лица на възраст между 14 (четиринадесет) и 18 (осемнадесет) години.
Предоставянето на лични данни на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД има изцяло доброволен характер. При отказ съответното лице може да бъде ограничено в използването на пълната функционалност на уебсайта, като например може да бъде ограничено да отправя запитвания, да участва в промоционални активности и др.
НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защитата на личните данни, предоставени от потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни. 
НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175406222, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район Средец, ул. Дякон Игнатий 2, ет. 4, с управител Жан-Ив Пол Етиен Демот,  е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под № 269255. НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД гарантира възможността всеки потребител да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки потребител има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване. Всеки потребител има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на НАОС БЪЛГАРИЯ ЕООД, като изпрати писмено искане на следния адрес или и-мейл адрес: гр. София 1000, ул. Дякон Игнатий №2, ет. 4 или на office@bioderma-bg.com. В случаите, когато се обработват лични данни на малолетни или непълнолетни лица, тези права се упражняват от техен родител или настойник или съответно със съгласието на техен родител или попечител.


Други

NAOS SAS, Франция и НАОС България ЕООД си запазват правото по каквато и да е причина и по свое усмотрение да променят, отменят, прекъсват временно или прекратяват достъпа до уебсайта, частично или изцяло, включително особено съдържанието, публикациите или часовете, в които е достъпен, без предупреждение и не могат да бъдат подвеждани под отговорност за евентуалните последствия от тези промени.
Настоящите условия са регулират от българското законодателство и всякакви спорове ще се отнасят за разрешаване до родово компетентните съдилища в София град, България.
За забележки и предложения относно сайта, моля свържете се с office@bg.naos.com или contactwebmaster@bioderma.com.